മരണത്തിലേക്കുള്ള ക്യൂ ഖലീൽശംറാസ്

മരണത്തിലേക്കുള്ള
സഞ്ചാരികൾ മാത്രമാണ്.
ഓരോ ചുവടുവെയ്പ്പായി
ഓരോരുത്തരും
അതിലേക്ക്
നടന്നടക്കുന്നവർ
ആണ്.
ആ വരിയിലെ
ഉന്തും തിരക്കും മാത്രമാണ്
മനുഷ്യർക്കിടയിലെ
പ്രശ്നങ്ങൾ.
പക്ഷെ ഉന്തും തിരിക്കിനുമിടയിൽ
ഞങ്ങൾ
മരണത്തിലേക്കുള്ള
ക്യൂവിലാണ് എന്ന സത്യം
മനുഷ്യൻ മറന്നുപോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്