മാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്

മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ഇന്നലെ കണ്ട
ഒരു വ്യക്തിയെ
ഇന്ന് കാണേണ്ടത്
ഇന്നലത്തെ
കണ്ണട ധരിച്ചല്ല.
മറിച്ച് ഇന്നത്തെ
കണ്ണട വെച്ചാണ്.
അവൻ അറിവുള്ളവനും
അറിവിനെ
ഉൾകൊണ്ടവനും
ആണെങ്കിൽ
അവൻ
മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്