മാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്

മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ഇന്നലെ കണ്ട
ഒരു വ്യക്തിയെ
ഇന്ന് കാണേണ്ടത്
ഇന്നലത്തെ
കണ്ണട ധരിച്ചല്ല.
മറിച്ച് ഇന്നത്തെ
കണ്ണട വെച്ചാണ്.
അവൻ അറിവുള്ളവനും
അറിവിനെ
ഉൾകൊണ്ടവനും
ആണെങ്കിൽ
അവൻ
മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

Popular Posts