ക്യാൻസർ.ഖലീൽ ശംറാസ്

സമൂഹത്തിലെ ചിലർക്ക്
മനസ്സിന് ബാധിച്ച
ക്യാൻസർആണ്
പലരും തങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തികളിലൂടെ
പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത്
ആ ക്യാൻസറിനെ
നോർമലായ ആരോഗ്യകരമായ
അവസ്ഥയായി
തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്
പലപ്പോഴും
നീ സമൂഹത്തിലെ
ചിലതിനെ കണ്ട്
പേടിച്ചുപോയത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്