നിന്റെ കേന്ദ്രം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
കേന്ദ്രം നിന്റെ
അനന്ത വിശാലമായ :
മനസ്സിലാണ്.
അല്ലാതെ പുറത്തെ
സമൂഹത്തിലല്ല.
പലപ്പോഴും
സമൂഹത്തിലേക്ക്
നോക്കി
അവിടെയാണ്
നിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന്
സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ്
പലപ്പോഴായുള്ള
നിന്റെ മാനസിക
സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേക്ക്
നിന്റെ വഴിനടത്തുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras