വിലപ്പെട്ട ചിന്തകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്
കോടാനുകോടി കോശങ്ങളാൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ
ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല.
മറിച്ച്
വിലപ്പെട്ട നിന്റെ
ചിന്തകളും
നിനക്കുള്ളിലെ
അനുഭൂതികളും
കൈമാറാനുള്ള
വിലപ്പെട്ട അവസരമാണ്.
ജീവിക്കുന്ന
ഈ നിമിഷങ്ങളെ അതിനായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്