പ്രശ്നത്തിനു പിറകിലെ സത്യം.ഖലീൽശംറാസ്

നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരാ പ്രശ്നത്തിന്റേയും
പിറകിലെ വില്ലനെ
കണ്ടെത്താൻ
ഒരന്വേഷണം നടത്തിയാൽ
ഞെട്ടിക്കുന്ന
ഒരു സത്യം
നിനക്ക് മനസ്സിലാവും.
നിന്റെ സ്വന്തം
ചിന്തകളുടെ
സൃഷ്ടിയായിരുന്നു
അവയൊക്കെയെന്ന സത്യം.

Popular Posts