സ്വയം സംസാരം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
നീ നിന്നോട്
നടത്തുന്ന സ്വയം
സംസാരം
നിരീക്ഷിക്കുക.
വിലയിരുത്തുക.
ആ ഒരു സംസാരമാണ്
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത്.
ഇനി നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയാണ്
വേണ്ടതെങ്കിൽ
നിന്റെ സ്വയം സംസാര വിഷയങ്ങൾ മാറ്റുക.

Popular Posts