സ്വയം സംസാരം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
നീ നിന്നോട്
നടത്തുന്ന സ്വയം
സംസാരം
നിരീക്ഷിക്കുക.
വിലയിരുത്തുക.
ആ ഒരു സംസാരമാണ്
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത്.
ഇനി നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയാണ്
വേണ്ടതെങ്കിൽ
നിന്റെ സ്വയം സംസാര വിഷയങ്ങൾ മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്