ആവേശം ഏതിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഗെയിമിലും
സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും
പിന്നെ മറ്റു പലതിലും
പലരും കാണിക്കുന്ന
അതേ ആവേശം
വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട്
കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ
വിനിയോഗിക്കുക
എന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.
എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ
മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ
അമിത താൽപര്യം
കാണിക്കുന്നവരാണ്.

Popular Posts