പരാതികൾ ഇല്ലാത്ത ചിന്തകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

പരിതികളില്ലാത്ത
ചിന്തകളെ
ഏതോ പരിതികൾ നിശ്ചയിച്ച്
നീ സ്വയം
തളച്ചിടുകയാണ്.
അതും
തികച്ചും വൃത്തികെട്ട
ചില വിഷയങ്ങളുടെ പരിതികൾ.
ഒരു പാട് മനോഹര
മേഖലകളിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള
വലിയ അവസരമാണ്
നീ ഇതിലൂടെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്