വ്യത്യസ്തകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ദിവസവും
വ്യത്യസ്തകൾകൊണ്ട്
അലങ്കരിക്കാൻ നിനക്ക്
കഴിയണം.
വ്യത്യസ്തകളെ
ആഘോഷമാക്കുക.

Popular Posts