സത്യം.ഖലീൽശംറാസ്

സത്യം സത്യമായി
പറയണം.
അല്ലാതെ
ഒരസത്യത്തെ
സത്യമാക്കാനായി
സത്യമല്ലാത്ത
ചരിത്രം മെനഞ്ഞെടുക്കരുത്.

Popular Posts