ശരീരത്തെ പോലെ മനസ്സിനേയും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു കാരണവശാലും
നിന്റെ ശരീരത്തിന്
സ്വയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒന്ന് പോറലേൽപ്പിക്കാനോ
കുത്തിനോവിപ്പിക്കാനോ
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷെ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത
നീ നിന്റെ
മനസ്സിനെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ
കാണിക്കുന്നില്ല.
ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും
എന്തു കേട്ടാലും
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട മനസ്സിനെ
സ്വയം പലപ്പോഴായി
കുത്തിനോവിക്കുന്നു.
ശരീരത്തോടു കാണിച്ച
അതേ സൂക്ഷ്മത
മനസ്സിനോടും
നീ കാണിച്ചേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്