പരാജയത്തിലെ പാഠം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ
പരാജയത്തിലും
വലിയ ഒരു പാഠമുണ്ട്.
നിന്റെ വലിയ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയിലെ
ഓരോ പരാജയവും
നിനക്ക്
കാണിച്ചുതരുന്നത്
നിനക്ക്
മാറ്റങ്ങൾക്കും
തിരുത്തലുകൾക്കും
വിധേയമാക്കേണ്ട
മേഖലകളെയാണ്.
അല്ലാതെ തന്റെ
ലക്ഷ്യത്തെ
വലിച്ചെറിയാനുള്ള
ഉപാധിയല്ല
ആ വഴിയിലെ
പരാജയങ്ങൾ.

Popular Posts