പ്രശ്ന നാടകങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളിലും
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും
ഒരേ തരം
പ്രശ്നനാടകങ്ങൾ
അരങ്ങേറുന്നു.
അഭിനേതാക്കൾ
മാത്രം മാറുന്നു.
കഥയും തിരക്കഥയും
ഒന്നുതന്നെ.
ഇതൊക്കെ
സമുദ്ധരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത
അവസ്ഥയിൽ
ഈ ഭൂമിയിൽ
എല്ലാ അടുത്തവർക്കിടയിലും
നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന്
ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്
നല്ല മാറ്റത്തിന്റെ
കഥയും തിരക്കഥയും
മാറ്റിയെഴുതാൻ
തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular Posts