.. അഴിമതി.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള
നടപടികൾ പോലും.
ഞങ്ങൾമാത്രം
നടത്തിയാൽ മതി
മറ്റാരും നടത്തേണ്ട
എന്ന രീതിയിലുള്ള
നടപടികൾ ആണ്.
ഇവിടെ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള
സമരങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള
അഴിമതികൾക്കുള്ള
അവസരങ്ങളാണ്
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്