മരണത്തോടും പ്രായത്തോടും.ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്ത്
ഓരോ നിമിഷവും
അരങ്ങേറുന്ന
രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്
പ്രായം കൂടി വരുന്നതും
മരിക്കുന്നതും.
ജനിച്ച ഓരോ
വ്യക്തിയും
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട
രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ.
ഒരു മനുഷ്യനും
ഒരു സ്വാധീനവും
ഇല്ലാത്ത യാഥാർത്യങ്ങൾ.
പലപ്പോഴും
പക്ഷെ
ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
ഈ രണ്ട്
മേഖലകളിൽ നിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുപോവാനാണ്
ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആ ഒരു ശ്രമത്തെ
ഉപേക്ഷിച്ച്
അവയോടുള്ള
സമീപനങ്ങൾ മാറ്റുക.
കൂടിവരുന്ന
പ്രായത്തിലെ
ഓരോ നിമിഷവും
എനിക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിച്ച
രീതിയിൽ
ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നും
ആ സംതൃപ്തിയിൽ
ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്
ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ഞാൻ എന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട മരണത്തിന്റെ
സ്വന്തമാവുമെന്ന്
തീരുമാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്