വ്യക്തിയും സമൂഹവും.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ സമൂഹത്തേക്കാൾ
വ്യാപ്തി
ഈ സമൂഹത്തിന്റെ
ഭാഗമായ
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
ആന്തരിക ലോകത്തിനുണ്ട്.
ഇവിടെ വ്യക്തിയെന്നത്
ഒരു ജീവനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും
സമൂഹം എന്നത്
ജീവിനില്ലാത്ത സങ്കൽപ്പവുമാണ്.

Popular Posts