ചിന്തകൾ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ചിന്തകളുടെ
അതിപ്രസരവും
അതിലെ
സമർദ്ദവും
നിനക്ക്
വല്ലാത്ത
മാനസിക അസ്വസ്തതയുണ്ടാക്കും.
സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
പോസിറ്റീവായ
കൊച്ചുവിഷയങ്ങളിൽ
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്