മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
നല്ലത് മാത്രം
സംസാരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അലങ്കരിക്കുക.
നിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ
നല്ലത്മാത്രം
മറ്റുള്ളവർക്ക്
പകർന്ന്
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളെ
അലങ്കരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്