മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
നല്ലത് മാത്രം
സംസാരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അലങ്കരിക്കുക.
നിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ
നല്ലത്മാത്രം
മറ്റുള്ളവർക്ക്
പകർന്ന്
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളെ
അലങ്കരിക്കുക.

Popular Posts