താൽപര്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ചിന്താധാരകളിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ആ ചിന്താധാരകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും
അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ.
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
അവരുടെ
പ്രവർത്തികൾ.
അത് നിന്റെ
താൽപര്യത്തിൽ നിന്നു
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
അവരുടെ താൽപര്യങ്ങളേയും
പ്രവർത്തിയേയും
ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ചോദ്യം ചെയ്യൽ
അവരെ
പരിഹസിക്കുന്നതിനും
ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും
തുല്യമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras