ചിന്തകളുടെ വൈറസ്.ഖലീൽശംറാസ്.

പലപ്പോഴും നിന്നിലെ
പല ചിന്തകളും
അതിമാരകമായ
ഒരു വൈറസായി
നിന്റെ
മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നുണ്ട്.
നിന്നിലെ
നല്ല വികാരങ്ങളായ
സന്തോഷത്തേയും
സ്നേഹത്തേയും
മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച്
ചീത്ത വികാരങ്ങളായ
ദു:ഖത്തിലും
കോപത്തിലും
അസംതൃപ്തിയിലും
പേടിയിലുമൊക്കെ
നിന്റെ മനസ്സിനെ
ആനയിപ്പിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നശിപ്പിക്കുന്നു.

Popular Posts