ചിന്തകളുടെ വൈറസ്.ഖലീൽശംറാസ്.

പലപ്പോഴും നിന്നിലെ
പല ചിന്തകളും
അതിമാരകമായ
ഒരു വൈറസായി
നിന്റെ
മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നുണ്ട്.
നിന്നിലെ
നല്ല വികാരങ്ങളായ
സന്തോഷത്തേയും
സ്നേഹത്തേയും
മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച്
ചീത്ത വികാരങ്ങളായ
ദു:ഖത്തിലും
കോപത്തിലും
അസംതൃപ്തിയിലും
പേടിയിലുമൊക്കെ
നിന്റെ മനസ്സിനെ
ആനയിപ്പിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നശിപ്പിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്