വാക്ക്.ഖലീൽ ശംറാസ്.

ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത
വാക്ക് തെറ്റിക്കരുത്.
വാക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്
അതിനു മുന്നിലെ
തടസ്സങ്ങൾ
അല്ലാതെ
വാക്കു കൊടുത്ത
ശേഷം
ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല..

Popular Posts