നല്ല ശ്രോദ്ധാവുക..ഖലീൽശംറാസ്.

നല്ല ശ്രോദ്ധാവുക.
ഹൃദയംകൊണ്ടും
കണ്ണുകൊണ്ടും
ശ്രവിക്കുക.
ചെവിമാത്രമല്ല
നിന്റെ ശ്രവണമാധ്യമം
മറിച്ച് നിന്റെ ഓരോ
അവയവത്തിനും
അതിൽ പങ്കുണ്ട്.
മറ്റുള്ളവരെ
അവരായി നീ സ്വയം
പരാവർത്തനം
ചെയ്ത് ശ്രവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്