ലോക രാജാക്കൻമാരുടെ ചരിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്

ഇന്ന് ലോകത്തെ
അടക്കി വാഴുന്ന
സമുഹങ്ങളുടെ
ചരിത്രം
പരിശോധിച്ചാൽ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പീഡനത്തിനിരയാവരായിരുന്നുവെന്ന്
കാണാൻ കഴിയും.
സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
ഓരോ മനോവിഷമത്തേയും
വളരാനുള്ള പടവാക്കി
വളർന്നുവരികയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്