ധാരണകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ധാരണകളെല്ലാം
ശരിയാണ് എന്ന
തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്
നിന്നെ
പുതിയ അറിവുകൾ
നേടുന്നതിൽനിന്നും
തടയുന്നത്.
അതേ ധാരണയാണ്
നിന്നെ പലരേയും
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി
സത്യമറിയാതെ
വിമർശിക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്