നിന്റെ വാക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
വാക്കും
നീ അവർക്കുനൽകുന്ന
സമ്മാനമാണ്.
അതൊരു
മുല്യമുള്ള
സമ്മാനം തന്നെയാണ്
എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ
അവർക്ക് കൈമാറരുത്.
അവരുടെ
മനസ്സിനെ അശുദ്ധമാക്കുകയോ
മുറിവേൽപ്പിക്കകയോ
ചെയ്തതൊന്നും
ആ വാക്കിൽ ഇല്ല
എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്