തെറ്റായ ഭൂപടം.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും
അതിന്റെ
ശരിയായതല്ലാത്ത
ഒരു ഭൂപടം
അതിന്റെ ശത്രുക്കൾ
വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെറ്റായ വരച്ച
ഭൂപടത്തിന്
കൂടുതൽ വാണിജ്യ സാധ്യത
യുള്ളതിനാലും
കൂടുതൽ ത്രിൽ
ഉള്ളതിനാലും
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും
അവയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
അതിനാൽ
തന്നെ പല സത്യങ്ങളും
പലരും അറിയാതെ
പോവുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല
തികച്ചും വിപരീതമായ
ഒരറിവ്
ആർജ്ജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്