സ്നേഹം.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ
സ്നേഹം
ഉള്ള ഒരാൾക്കും
അത് ഒളുപ്പിച്ച്
വെക്കാൻ കഴിയില്ല..
വിവേചനം കാണിക്കാനുമാവില്ല
ഇനി അങ്ങിനെയൊക്കെ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
യഥാർത്ഥ സ്നേഹം
നിന്നിലില്ല എന്നാണ്.

Popular Posts