മാറിമറിയാതിരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
നിന്റെ മാനസികാന്തരീക്ഷം
മാറിമറിയുന്നുണ്ട്.
അത്തരം ഒരു മലക്കംമറച്ചിൽ
ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ
നിന്നിൽ
അതി ശക്തമായ
ആത്മവിശ്വാസവും
സ്വയംബോധവും
വളർത്തിയെടുക്കണം.
ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിനു
മുന്നിലും
അടിപതറാതെ നിൽക്കുന്ന
നിന്റെ ധീരമുഖം ദർശിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്