സംഘടനകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

വൈകാരികത
പല സംങ്കടനകളേയും
അഹങ്കാരികൾ ആക്കും.
അവർ
നിലകൊള്ളുന്ന ദർശനത്തിന്റെ
നല്ല പ്രചാരകരാണ്
എന്നും ധരിച്ച്
അവർ മറ്റുള്ളവയെയൊക്കെ
വിമർശിക്കും.
തന്റെ സഹോദരനെ തന്നെ
ഒറ്റിക്കൊടുക്കും.
അവരെ കൂടി ഉൾപെടുത്തി
വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ
സ്വന്തം കാര്യലാഭം
നോക്കിയാണ്
ഈ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ.
പക്ഷെ അറിവിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നിലകൊള്ളുന്ന
സംഘടനകൾ
അവർ
തല തിരിച്ചാണ്.
അവർ സമാധാനത്തിന്റേയും
ഐക്യത്തിന്റേയും
വഴി അന്വേഷിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്