അറിവുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ
ജീവിതം ധന്യമാവണമെങ്കിൽ
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
ജീവിത നിമിഷങ്ങളിൽ
അറിവുകൾകൊണ്ട്
നിറയ്ക്കുക.
പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും
സമയം കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts