നല്ല കാലാവസ്ഥ പണയം വെച്ച്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിലെ
പോസിറ്റീവ് കാലാവസ്ഥ
പണയം വെക്കാതെ
ഒരാളോട് ദേശ്യപ്പെടാനോ
അസൂയപ്പെടാനോ
ശ്രത്രുവായോ
നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല.

Popular Posts