മനുഷ്യനെറ മൂല്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം
എന്നത് അവന്റെ
ജീവിത സാഹചര്യത്തിനും
അവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
പ്രസ്ഥാനത്തിനും
മറ്റു പലതിനുമൊക്കെ
അനുസരിച്ച്
പുറം ലോകം
നൽകുന്ന മൂല്യമല്ല
മറിച്ച്
അവനവന് സ്വന്തത്തിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമാണ്.
ആ മൂല്യമാണ്
നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്
മുമ്പ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള
അടിസ്ഥാന തത്ത്വം നീ മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം.
എല്ലാ മനുഷ്യരും
അവനവന്
വലിയ മൂല്യം നൽകുന്നുവെന്ന
അടിസ്ഥാന തത്ത്വം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്