സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പര സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ
കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള
സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം.
കുടുംബത്തിലും ജോലിയിലും
പിന്നെ ഓരോ
സാമൂഹിക വേദികളിലും.
ഏത് കൂട്ടായ്മയുടേയും
വിഷയത്തിനു പിറകിലെ
പരമപ്രധാന ശക്തി
സ്നേഹബന്ധങ്ങളാണ്.
അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്.
പക്ഷെ അവയെ
പരിഭോഷിപ്പിക്കാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ
പലതിന്റേയും പേരിൽ
തട്ടിമാറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ
പല കൂട്ടായ്മകളിലും
ഉണ്ടാവാറില്ല.
കലാകായിക പരിപാടികളും
വിനോദയാത്രകളും
എല്ലാം സ്നേഹബന്ധം
കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാനും
അതിലൂടെ
കൂട്ടായ്മയുടെ
വിജയം കൈവരിക്കാനുമുള്ള
വലിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്