ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും തെറ്റുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശ്രദ്ധ
ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും
തെന്നിപ്പോവുമെന്നത്
സ്വാഭാവികമാണ്.
തെന്നിപ്പോയവയെ
വീണ്ടും വീണ്ടും
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
തിരികെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ
ജീവിതപരാജയം
നിലകൊള്ളുന്നത്.

Popular Posts