കളിവസ്തു.ഖലീൽശംറാസ്

വിശന്നുവലഞ്ഞു വന്ന
മനുഷ്യനു കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടി.
അത് ആർത്തിയോടെ
തിന്നാൻ പുറപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ
തട്ടിമാറ്റിയാൽ
എങ്ങിനെയുണ്ടാവും.
അതുപോലെയാണ്
കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും
കളിവസ്തു തട്ടിമാറ്റിയാൽ
ഉണ്ടാവുന്ന
മാനസികാവസ്ഥ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്