സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സ്.യലിൽശംറാസ്

ഒരു സദസ്സിന്റെ
മനസ്സ് എന്നാൽ
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സാണ്.
അല്ലാതെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
പ്രതിഫലനമല്ല
സമുഹത്തിന്റെ മനസ്സ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ
നിരത്താനും
നിന്നിലെ വൈകാരികതയെ
ഇറക്കിവെക്കാനുമുള്ള വേദിയല്ല
ഈ സമൂഹം.
സമൂഹവുമായി
ഇടപഴകുമ്പോൾ അവയുടെ
മൊത്തം വികാരം അറിയണം.
അല്ലാതെ നിന്നെമാത്രം.
അറിഞ്ഞാൽ പോര.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras