പ്ലാനിംഗ്.ഖലീൽശംറാസ്

പ്ലാനിംഗ് ചിന്തയിൽ
ഉദിക്കുമ്പോൾ
അവ വായുവിൽ
എഴുതിയത് പോലെയാണ്.
അതേ പ്ലാനിംഗ്
ഒരു കടലാസിൽ
കുറിക്കുമ്പോൾ
അവ സഫലീകരണത്തിന്റെ
വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്