പ്ലാനിംഗ്.ഖലീൽശംറാസ്

പ്ലാനിംഗ് ചിന്തയിൽ
ഉദിക്കുമ്പോൾ
അവ വായുവിൽ
എഴുതിയത് പോലെയാണ്.
അതേ പ്ലാനിംഗ്
ഒരു കടലാസിൽ
കുറിക്കുമ്പോൾ
അവ സഫലീകരണത്തിന്റെ
വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

Popular Posts