വിജയമാതൃക.ഖലീൽശംറാസ്

വിജയിച്ചവരല്ല
മറിച്ച് വിജയമാണ്
നിനക്ക് പാഠം.
കാരണം പലരും
കൈവരിച്ച വിജയം
കൈവരിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള
പരിശ്രമത്തിലാണ് നീയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്