നിന്റെ മനസ്സിലെ ചർച്ചകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
താഴ്വാരങ്ങളിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
നീ തന്നെ നടത്തുന്ന
സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
ആണ്
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ
സമുഹത്തിൽ
മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന
വിവാദവിഷയങ്ങൾ അല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്