ശീലങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

കൊച്ചു കൊച്ചു
ശീലങ്ങളുടെ
വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുക.
അവ
നീ പോലും അറിയാതെ
സ്വയം
വളർന്ന് വലുതായി
നിനക്ക് വേണ്ട
കായ്ഖനികൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു
തന്നുകൊള്ളും.

Popular Posts