ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ഏക കാര്യം
നിന്റെ ചിന്തകൾ ആണ്.
അവ ഏത് രൂപത്തിലാവണം
എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും
പരിവർത്തനം
ചെയ്യാനും നിനക്ക്
കഴിയും.
പലപ്പോഴായി
ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ
പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്
സാഹചര്യങ്ങളുടെ
സമ്മർദ്ദത്തിൽ
മനശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras