കുട്ടികളുടെ ഭാഷ.ഖലീലശംറാസ്

കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് പഠിക്കുക.
അതിനായി അറിവ്
നേടുക.
എന്നിട്ട് മുതിർന്ന നീ
അവരുടെ മനസ്റ്റിന്റെ
ഭാഷ സ്വീകരിച്ച്
അവരോട് ആശയവിനിമയം
നടത്തുക.
അപ്പോൾ അവരെ നിനക്ക്
ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്