.കരുണ.വലിൽശംറാസ്

കാരുണ്യവാന്റെ
നാമത്തിൽ
നീ ദിനം തുടങ്ങുന്നു.
ദിനചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു.
തിന്നുന്നു.
കുടിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടും
നിനക്ക് നിന്നോടും
മറ്റുള്ളവരോടും
കരുണ കാണിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമല്ല
കാരുണ്യവാന്റെ
നാമം പിറന്നത്
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്