.കരുണ.വലിൽശംറാസ്

കാരുണ്യവാന്റെ
നാമത്തിൽ
നീ ദിനം തുടങ്ങുന്നു.
ദിനചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു.
തിന്നുന്നു.
കുടിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടും
നിനക്ക് നിന്നോടും
മറ്റുള്ളവരോടും
കരുണ കാണിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമല്ല
കാരുണ്യവാന്റെ
നാമം പിറന്നത്
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular Posts