മനസ്സിന്റെ ട്രെയിനിംഗ്.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിനും
അതിലെ ചിന്തകൾക്കും
ശരിയായ
ട്രെയിനിംഗ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ
അവ നിന്നിൽ
അനായന്ത്രിതമായി
വിഹരിച്ച് ഒരുപാട്
നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കും.
ഈ ഒരവസ്ഥയില്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളുടെമേൽ
പുർണ്ണ അധികാരം
നിനക്കുണ്ടാവണം.
നല്ലതിനെ നിലനിർത്താനും
ചീത്തവ ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം
നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ.

Popular Posts