തീരുമാനങ്ങളുടെ വേര്.ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിൽ നീയെടുക്കുന്ന
വലിയ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ
നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ
ദീർഘകാല
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്.
അത് എല്ലാവരോടും
പങ്കുവെച്ച്
ആതിന്റെ മാറ്റ് കുറക്കാതിരിക്കുക.
ഈ തീരുമാനങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കാൻ
പാകപ്പെടാത്ത
മറ്റു കുറേ ഉപബോധമനസ്സുകളുടെ
യജമാനൻമാർക്ക്
നിന്റെ തിരുമാനത്തിനു
താഴെ
ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക്
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന
ആ പേരിനെ കുറിച്ച്
ഒന്നും അറിയില്ല.
ഊഹിക്കാൻ പോലും
കഴിയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്