ടോക്സിനുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

വാർത്തകളിൽ
വിഷമയമായ ടോക്സിനുകൾ.
മറ്റുള്ളവരുടെ
സംസാരങ്ങളിൽ
നിന്നും വരുന്നതും
ടോക്സിനുകൾ.
ചുറ്റുപാടിലും
ടോക്സിനുകൾ.
ഈ വിഷങ്ങളെ
എടുത്ത് ഭുജിക്കാതെ
അവയുടെ
വിഷം നിന്റെ
ചിന്തകളിൽ
കലരാതിരിക്കാനാണ്
നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്