ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയുക. ഖലിൽശംറാസ്

ഈശ്വരനെ
ഈ നിമിഷം
അനുഭവിച്ചറിയുക.
കരുണയായി,
സേവനമായി,
അറിവായി
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്
അനുഭവിച്ചറിയുക.
അല്ലാതെ ഏതോ
ഇന്നലയിലെ ചരിത്രമായോ
വരാനിരിക്കുന്ന
ഒരു നാളെയിലെ
അൽഭുതമായോ
കാണാതിരിക്കുക.

Popular Posts