ബോറടി.ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല
നിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നിന്റെ
മനസ്സിന്
സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
സമീപനവും
മനാഭാവവുമാണ്
നിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്.
നിനക്ക്
എപ്പോഴും സന്തോഷം
നില നിർത്താൻ
വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യവും
എപ്പോഴും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ ലോകത്തുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്