ബോറടി.ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല
നിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നിന്റെ
മനസ്സിന്
സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
സമീപനവും
മനാഭാവവുമാണ്
നിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്.
നിനക്ക്
എപ്പോഴും സന്തോഷം
നില നിർത്താൻ
വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യവും
എപ്പോഴും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ ലോകത്തുണ്ട്.

Popular Posts