സാമൂഹിക നാടകങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സാമൂഹിക അരങ്ങിലെ
നാടകങ്ങളല്ല
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
മനസ്സിന്റെ
വിധി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്
മറിച്ച് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ
നിരീക്ഷിച്ച്
അതിനെ മനസ്സിലേക്ക്
പകർത്തുന്ന
നിന്റെ ചിന്തകളും
ഭാവനകളുമാണ്.
ഒരു കാരണവശാലും
അവയെ
നിന്റെ സ്വന്തം സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
പാകത്തിൽ
ദുർവിനിയോഗം
ചെയ്യാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്